Proglas u vezi šteta na usjevima

NA USJEVIMA I KULTURAMA, A NA ZEMLJIŠTIMA KOJE JE LOVOZAKUPNIK LOVAČKA UDRUGA „GALEB“ NAŠICE

 

LOVAČKA UDRUGA „GALEB“ NAŠICE KORISNICIMA ZEMLJIŠTA BESPLATNO NUDI INFORMACIJE O KORIŠTENJU ZAŠTITNIH SREDSTAVA, TE BESPLATNO USTUPA MEHANIČKA ZAŠTITNA SREDSTVA U VIDU ELEKTRIČNIH PASTIRA,  KAO I KEMIJSKA SREDSTVA UZ VIDU KEMIJSKIH REPELENATA

MOLIMO SVE VLASNIKE ILI ZAKUPNIKE ZEMLJE NA KOJIMA SU POSIJANI USJEVI I NA KOJIMA JE DIVLJAČ NAPRAVILA ŠTETU ILI BI JU MOGLA NAPRAVITI, DA PROČITAJU OVE IZVATKE IZ ZAKONA O LOVSTVU U KOJEM SU DECIDIRANO NAVEDENA PRAVA I DUŽNOSTI VLASNIKA ILI ZAKUPNIKA I LOVOOVLAŠTENIKA.

IZVADAK IZ ZAKONA O LOVSTVU

 

VIII. SPRJEČAVANJE ŠTETE I NAKNADA ŠTETE

 

1. Štete od divljači

Članak 75.

(1) Mjere za sprječavanje štete od divljači jesu: smanjivanje broja divljači do brojnog stanja koje se može uzgajati u lovištu, osiguravanje dovoljno vode i hrane za divljač u lovištu, čuvanje usjeva i nasada, izgon divljači s ugroženog zemljišta, ograđivanje zemljišta te uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači kao i ostale uobičajene mjere zaštite za određeno područje i vrstu divljači.

 

 

(2) Nadležno tijelo utvrđuje uobičajene mjere iz stavka 1. ovoga članka za područje županije, odnosno Grada Zagreba.

 

Članak 76.

 

(1) Odlukom o ustanovljenju lovišta propisuju se mjere za sprječavanje štete od divljači koje je dužan poduzimati lovoovlaštenik, a naročito:

 

1. donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.),

 

2. nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana iz točke 1. ovoga stavka (mehaničkih ili kemijskih repelenata),

 

3. pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu.

 

(2) Odredba stavka 1. točke 3. ovoga članka ne primjenjuje se na ograđivanje voćaka, kultura, plantažnih i sličnih nasada korisnika zemljišta, radi sprječavanja štete od divljači.

 

(3) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka, korisnik zemljišta dužan je lovoovlašteniku dati na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta te na zahtjev lovoovlaštenika omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta.

 

Članak 77.

 

(1) Lovoovlaštenik je obvezatan poduzimati određene mjere za sprječavanje štete koju divljač može nanijeti ljudima ili imovini na zemljištima na kojima se prostire lovište.

 

(2) Korisnici zemljišta dužni su za sprječavanje štete od divljači poduzimati propisane mjere.

 

Članak 78.

 

U uzgajalištima divljači i ograđenom lovištu lovoovlaštenik je dužan na svoj trošak zaštititi neposredno ugrožene usjeve i nasade odgovarajućim mehaničkim ili kemijskim sredstvima.

 

Članak 79.

 

Korisnici zemljišta imaju pravo i dužnost:

 

1. odgovarajućim sredstvima poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači u svojim rasadnicima, voćnim nasadima i na usjevima te surađivati u poduzimanju mjera za sprječavanje štete od divljači na svom zemljištu sredstvima dobivenim od lovoovlaštenika prema njegovim uputama,

 

2. priopćivati, bez odgađanja, lovoovlašteniku okolnosti koje mogu utjecati na poduzimanje mjera za sprječavanje štete koju može nanijeti divljač na njihovu zemljištu, a i obavijestiti ga o započetoj šteti,

 

3. omogućiti lovoovlašteniku da na njihovu zemljištu poduzima mjere za sprječavanje štete od divljači,

 

4. ukloniti poljoprivredne usjeve najkasnije mjesec dana od agrotehničkog vremena za berbu ili žetvu uroda.

 

Članak 80.

 

Korisnici zemljišta imaju pravo zahtijevati provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači od nadležnog upravnog tijela, ako smatraju da lovoovlaštenik prava lova ne postupa u smislu odredbi članka 75., 76. i članka 77. stavka 1. ovoga Zakona.

 

Članak 83.

 

(1) Za štetu koju počini divljač u lovištu odgovoran je lovoovlaštenik lovišta u kojem ta divljač stalno živi, pod uvjetom da je oštećeni poduzeo propisane mjere za sprječavanje štete od divljači, koje je u smislu ovoga Zakona bio obvezatan poduzeti.

 

(2) Smatra se da divljač stalno živi u lovištu u kojem je počinjena šteta, ako lovoovlaštenik u tom lovištu ne dokaže protivno.

 

(3) Za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi, odgovoran je lovoovlaštenik lovišta u kojem je šteta počinjena, ali ima pravo na odstrjel te divljači. Pravo na odstrjel ostvaruje se na temelju dokaza o nadoknađenoj šteti oštećeniku i odobrenja nadležnog upravnog tijela uz suglasnost ministarstva, odnosno odobrenja ministarstva kada je šteta počinjena u državnom lovištu.

 

(4) Odstrjel divljači iz stavka 3. ovoga članka može se odobriti do visine nadoknađene štete, računajući vrijednost mesa i trofeja prema odštetnom cjeniku.

 

(5) Ne nadoknađuje se šteta koju medvjed počini stoci na površinama na kojima je posebnim propisom zabranjen pristup i ispaša stoke.

 

Članak 84.

 

Ako je šteta koju počini divljač na istoj poljoprivrednoj kulturi ponovljena, vrijednost pojedinačnih šteta ne može biti veća od vrijednosti očekivanog prinosa kulture.

 

 

Članak 85.

 

Za sporove glede naknade štete koju počini divljač nadležan je redovni mjesno nadležni sud na području kojega je lovište ustanovljeno.

 

 

ODLUKOM IZVRŠNOG ODBORA LOVAČKE UDRUGE GALEB I SLIJEDOM GORE NAVEDENOG NA LOVAČKOJ KUĆI LOVAČKE UDRUGE GALEB NAŠICE NALAZI SE POŠTANSKI SANDUČIĆ U KOJI ĆE SE STAVLJATI PRIJAVE ŠTETE OD DIVLJAČI.

 

PRIJAVA ŠTETE OD DIVLJAČI MORA SADRŽAVATI:

 

IME I PREZIME VLASNIKA PARCELE ILI ZAKUPNIKA PARCELE,

BROJ PARCELE,

KOPIJU VLASNIČKOG LISTA ILI UGOVORA O ZAKUPU

KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE I BROJ TEKUĆEG RAČUNA ZA ISPLATU

VRSTA KULTURE KOJOM JE ZASIJANA PARCELA

DA LI JE BILO ČUVANJA USJEVA I KOJIM SREDSTVIMA

BROJ TELEFONA I OSOBU ZA KONTAKT

 

LOVAČKA UDRUGA JEDNOM TJEDNO (NEDJELJOM)  ĆE PRIKUPITI PRIJAVE I U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU UKOLIKO JE PRIJAVA ŠTETE UREDNA, IZAĆI NA LICE MJESTA U PROCJENU ŠTETE.

 

NA USMENE I TELEFONSKE DOJAVE ŠTETA KOMISIJA ZA POLJSKE ŠTETE NEĆE IZLAZITI.

 

PRIJAVE POLJSKIH ŠTETA MOGU SE IZVRŠITI I NA NAČIN PREKO POŠTE (OBIČNO ILI PREPORUČENO). ADRESA LOVAČKE UDRUGE ''GALEB'' NAŠICE JE SLIJEDEĆA:

 

LOVAČKA UDRUGA ''GALEB'' NAŠICE

PEJAČEVIĆEV TRG 2

31500 NAŠICE

 

UKOLIKO KOD IZLASKA KOMISIJE ZA POLJSKE ŠTETE VLASNIK ILI ZAKUPNIK ZEMLJIŠTA BUDE U ALKOHOLIZIRANOM STANJU KOMISIJA ĆE SE POVUĆI BEZ PROCJENE.

SMATRATI ĆE SE DA SE KOMISIJI NIJE OMOGUĆILO ZAJEDNIČKI RAD U PROCJENI SA VLASNIKOM ILI ZAKUPNIKOM, TE ĆE KOMISIJA SAMA IZAĆI NA PROCJENU BEZ OBAVIJESTI I SAMA PROCIJENITI ŠTETU I VLASNIKU ILI ZAKUPNIKU PISMENIM PUTEM POSLATI ZAPISNIK O PROCJENI. VLASNIK ILI ZAKUPNIK IMATI ĆE ROK OD OSAM DANA ZA POTPIS ZAPISNIKA I SUGLASNOST SA ZAPISNIKOM. POTPISAN ZAPISNIK DUŽNI SU VRATITI LOVOZAKUPNIKU U ISTOM ROKU AKO SE SLAŽU SA NALAZOM. UKOLIKO ZAPISNIK NE STIGNE POTPISAN NATRAG LOVOZAKUPNIKU U NAVEDENOM ROKU, ŠTETE ĆEMO ISPLATITI ILI NE ISPLATITI U SKLADU SA NAŠIM NALAZOM.

 

 

Predsjednik lovačke udruge:

Boris Kovačević, dipl. oecc.